Vyberte stránku

Zveme Vás na Oslavu 66. let trolejbusů v Teplicích, která je současně zahájením Evropského týdne mobility.

V rámci svého bohatého programu a v návaznosti na letošní téma týdne mobility „multimodalita – kombinuj a jeď “ chce město Teplice představit mimo jiné i svůj ambiciozní plán o 100% bezemisní MHD do roku 2022 a současně upozornit na to, že automobily opravdu nejsou jediným dopravním prostředkem, který Vás dopraví do cíle.

Multimodalita, neboli kombinace různých dopravních prostředků pro dosažení cíle cesty je úzce spjata i Plánem udržitelné mobility města Teplice, protože vysoký podíl individuální automobilové dopravy na dělbě přepravní práce se promítá například do kvality životního prostředí a veřejného prostoru a také i do plynulosti dopravy v době dopravních špiček.

Na této oslavě proto nemůžeme chybět a pokud máte zájem dozvědět se něco málo k minulosti, současnosti a budoucnosti trolejbusů v Teplicích, přečtěte si níže připojené články, nebo se přijďte dozvědět více do areálu dopravního podniku dne 15.9.2018 od 10.00 hodin a zastavte se i u našeho stánku, kde budeme prezentovat projekt PUMM Teplice.

Pozvánka – Oslava 66. let trolejbusů

Pozvánka – Evropský týden mobility

Trolejbusy ano, tramvaje ne (50./60./70. léta)

Klikněte zde a dozvíte se více

Letos se v Teplicích naskýtá zajímavé dopravní výročí a to 66 let od zahájení provozu na trolejbusových tratích. Toto výročí, jak se pro jubilanta sluší, bude i řádně oslaveno veřejnou akcí, pořádanou městem Teplice na podporu veřejné dopravy „Oslava 66 let trolejbusů v Teplicích“ – v sobotu 15. září v areálu dopravního podniku. Veřejná doprava v Teplicích má však mnohem delší a velmi bohatou historii. Již v roce 1895 byl v Teplicích zahájen tramvajový provoz a to zásluhou knížete Alfonse Clary-Aldrigena, osvíceného potomka bývalých majitelů teplického panství, který stál u zrodu projektu teplické tzv. „malodráhy“ (z německého slova v názvu provozní společnosti „Kleinbahn“). A tak o pouhé 4 roky později než v Praze jezdí v Teplicích tramvaje elektrické, na svou dobu mimořádná technická novinka oproti předcházejícím „koňkám“ a tramvajím parním. V první polovině 20. století se tramvajová doprava utěšeně rozvíjela a byla koncipována i jako doprava meziměstská. Sloužila nejen teplických občanům k přepravě po městě, ale i do zaměstnání do okolních dolů, skláren, chemiček a textilek a pro dopravu lázeňských hostů od železnice do lázní Šanov i Dubí. V období 2. světové války stávající jednokolejné tratě přestávají kapacitně vyhovovat a linky musejí být doplňovány pomocnými autobusy. Doplnění původních tras o další kolej by však bylo drahé a mnohde ani nešlo, protože ulice byly úzké a nepobraly by jinou dopravu. A po válce ani nebyl v Čechách výrobce nových tramvajových vozů, vhodných pro teplické tratě, a tramvaje byly skutečně potřeba pořídit nové, velká část jich byla vyrobena ještě před rokem 1900! Proti autobusové dopravě pak stál nedostatek pohonných hmot. Rozvoj města vyžadoval nová řešení a padlo rozhodnutí pro pořízení trolejbusů, které se během války osvědčily v Praze i jiných větších městech. 1. května 1952 – den, který se zapsal do historie města Teplice výrazným písmem. Tento den byl v Teplicích slavnostně zahájen trolejbusový provoz (pravidelný provoz poté na lince č. 11 od 1. 6. 1952) na prozatím poměrně skromné trolejové síti vedené polookružně od hlavního nádraží přes Benešovo náměstí, kolem divadla do Šanova a ulicí Jankovcovou, Wolkerovou a Vrchlického zpět k nádraží. Současně s touto tratí byla vybudována ještě manipulační trať do vozovny, která se dodnes nachází na totožném místě. Jelikož však trolejbusový podjezd pod železniční tratí využívaly v té době stále tramvaje, byly trolejbusy až do roku 1961 přes trať do vozovny přetahovány za pomocí traktorů. Paradoxem však zůstává, že byť byl tramvajový provoz v Teplicích zrušen již o 4 roky později, tj. v roce 1956, současně s výstavbou zmíněné trolejbusové tratě probíhalo i zkapacitnění (zdvoukolejnění) tramvajové tratě z Benešova náměstí k Městským sálům. V letech 1956 až 1959 pak byly tramvaje provozovány již pouze v úseku od Městských sálů (dříve samostatná obec Trnovany) na příměstské trati přes Novosedlice a Pozorku do Dubí. Dne 28. 2. 1959 byl následně ukončen provoz i na této trati, čímž došlo k definitivnímu konci tramvají na Teplicku. Zajímavostí také zůstává, že ze společného soužití obou systémů v letech 1952 až 1956 není v současné době známa žádná fotografie, která by tuto skutečnost dokumentovala. Prvními trolejbusy, které se na linkách v Teplicích objevily, byly trolejbusy Škoda 7 Tr, které byly do Teplic dodány v letech 1952 a 1953, a to v desetikusové sérii. Rozpaky nad výsledky prvního roku provozu trolejbusů však vedly k přehodnocení celé koncepce městské dopravy v Teplicích, jejímž výstupem bylo rozhodnutí o postupné likvidaci celého tramvajového provozu a jeho plné náhradě trolejbusy. Ty měly, dle původních plánů, nahradit i skoro všechny autobusy na jejich linkách, to se ale nikdy zrealizovat nepodařilo. Již v roce 1955 došlo ke zrušení části trolejbusové tratě prvního okruhu z roku 1952 a zároveň zcela dokončeného, ale nikdy nevyužívaného úseku z Benešova náměstí přes Alejní ulici k tehdejšímu městskému koupališti v Zámecké zahradě, a to z důvodu, že tato trať nebyla v souladu s novou koncepcí městské dopravy v Teplicích. Téhož roku však byla zahájena výstavba nového úseku z centra města na Rooseveltovo náměstí v Řetenicích. V roce 1957 pak byl tento úsek prodloužen až do míst současné konečné Řetenice, Tolstého. V roce 1962 došlo k výstavbě trolejbusové trati od Městských sálů do Novosedlic, čímž byl alespoň částečně nahrazen provoz zrušené tramvaje jinou elektrickou trakcí. Pozorka a Dubí se však již jiné elektrické trakce nikdy nedočkaly. V roce 1964 byl v Řetenicích dostavěn krátký úsek trolejbusové tratě do točny dodnes nazývané Břízky/V Břízkách. Na dlouhou dobu posledním rozšířením se v roce 1967 stal úsek trolejbusové tratě vedoucí do Trnovan k závodu ČSAD (dnešní Modlanská ulice). Po těchto rozšířeních a drobných přeložkách tak začala teplická trolejbusová síť v obrysech připomínat současnou trolejovou síť. Po letech rozvoje trolejbusů ve městě dosedla i na místní provoz tvrdá vlna rozmachu autobusové dopravy, zejména z důvodu levné nafty. Mnoho trolejbusových provozů toto období nepřežilo (např. v Praze 1972, v Děčíně 1973 nebo Českých Budějovicích 1971). V Teplicích tuto daň zaplatila pouze nejnovější trať z roku 1967 k trnovanskému ČSAD, která byla zrušena v roce 1978, i když hlavním důvodem zrušení byla demolice staré zástavby Trnovan pro vybudování nové vysokopodlažní panelové zástavby. I v této době však vznikaly projekty na výstavbu nových tratí, konkrétně do sídliště Šanov II. Žádný z nich se však v tomto období nepodařilo zrealizovat.

Po době útlumu výrazný rozkvět (80./90. léta)

Klikněte zde a dozvíte se více

…70. léta minulého století výrazně prověřila trolejbusy v Teplicích, ale ty se naštěstí s nepřízní osudu vypořádaly se ctí, a proto můžeme jejich služeb využívat dodnes. Po autobusovém boomu se začalo začátkem 80. let trolejbusům opět dařit a na řadu tak přišly další výstavby nových tratí, a to zejména do vznikajících sídlišť s vysokopodlažní zástavbou. Oživení přinesly i dodávky nových vozidel Škoda 9 TrHT, přičemž s jedním z nich se v teplických ulicích můžete setkat dodnes, a to na nostalgické lince č. 111. První nově vybudovanou tratí v oblasti Trnovan byl krátký úsek od Městských sálů k železničnímu přejezdu v Zemské ulici, na kterém byl zahájen provoz v červnu 1984. Další trať na sebe nenechala dlouho čekat a již v březnu roku 1987 byl uveden do provozu úsek od Červeného kostela na smyčku Somet, která tak po necelých deseti letech nahradila v části trasy svou předchůdkyni k trnovanskému ČSAD. Ještě tentýž rok, poslední srpnový den, se podařilo zahájit provoz na nové trati z Trnovan přes Lunu na točnu Anger. Touto tratí dostala centrální část Trnovan svoji finální trolejovou síť až do dnešních dní. Roky 1988 a 1989 byly ve znamení velkých investic do dobudování stávajících trolejbusových tratí o manipulační smyčky, nové stopy pro případné mimořádnosti nebo pohotovostní stavy, díky čemuž se výrazně zvýšila flexibilita celé trolejbusové sítě. Zajímavostí jistě je, že od roku 1962, respektive výstavby tratě do Novosedlic, do roku 1989 byla trolejová stopa pro vjezd do vozovny odpojena od ostatní sítě a řidiči tak byli nuceni při zátahu do vozovny sběrače trolejbusu ručně přendavat na nepřipojenou stopu. Ještě v červenci roku 1989 byla do provozu uvedena trať z ulice Pražská do sídliště Prosetice. Zajímavý projekt, který se však nepodařilo realizovat z důvodu nemožnosti odstranění souběhu trolejbusů s autobusy, se rýsoval mezi Šanovem I a Panoramou. Trolejbusová trať měla být vedena nynější ulicí Pod Doubravkou, ale vzhledem k uvedenému problému byl upřednostněn projekt dostavby trolejbusové tratě ze smyčky Somet na konečnou Šanov II. Tato trať byla zprovozněna v dubnu 1990, plnohodnotný provoz však započal až od července téhož roku. Po dostavbě první části vnitroměstského obchvatu po ulicích Na Hrázi, Jateční a Libušina v roce 1991, byla ve stejné trase vybudována i trolejbusová trať, která dodnes slouží zejména jako záloha pro případy uzavírek páteřní řetenické trasy po Alejní a Duchcovské ulici. V roce 1992 byla tehdejším dopravním podnikem zpracována koncepce rozvoje trolejbusové dopravy v Teplicích, ze které vzešlo 7 zásadních trolejbusových tratí, které bylo vhodné dobudovat pro celistvost celé sítě a zejména pro kvalitní obsluhu území města tímto ekologickým dopravním prostředkem. Město Teplice zažádalo o finanční podporu na výstavbu Státní fond životního prostředí a se svou žádostí uspělo, díky čemuž se podařilo vybudovat 6 ze 7 připravovaných projektů. V letech 1993 a 1994 byl přerušen provoz trolejbusů do Šanova I z důvodu špatného technického stavu tratě. Byť ze začátku visel nad modernizací tratě otazník, nakonec se modernizace této tratě podařila realizovat a trolejbusy tak zajíždějí do samého lázeňského centra Teplic dodnes. V návaznosti na finanční podporu se v roce 1995 podařilo zahájit výstavbu trolejbusové tratě přes Třešňovku a Bílou cestu na Novou Ves. Tato trať byla uvedena do provozu v lednu 1996 a měla být v oblasti sídliště Nová Ves ještě výrazně rozšířena, ale vzhledem k zastavení další výstavby samotného sídliště nedošlo ke stavbě ani trolejbusové tratě. Rok 1997 poté přinesl prozatím poslední rozšíření trolejbusové sítě, a to o úseky ze Šanova II na točnu Panorama (leden 1997) a o rychlé spojení sídliště Panorama s centrem města ulicemi Heydukova a Jankovcova, okolo plavecké haly. Jediným výrazným černým momentem 90. let minulého století pro teplické trolejbusy bylo zastavení provozu trolejbusů do Novosedlic na konci roku 1995 a samotné snesení této tratě v roce 1998.

Na hraně osudu (2000 – 2018)

Klikněte zde a dozvíte se více

…Po úspěšných 80. a 90. letech minulého století, kdy byl trolejbusům osud velmi nakloněn, se zdálo, že má teplický trolejbusový provoz na dlouhou dobu vyhráno. Bohužel tomu tak nebylo a již v roce 2005 začaly pro teplické trolejbusy další krušné časy plné nejistoty…Začátek nového tisíciletí se nesl ve znamení výrazného snížení investic do celého dopravního systému, což se logicky velmi rychle obrátilo v neprospěch trolejbusů. Největší krize se začínala rýsovat na straně vozového parku, který okolo let 2004/2005 tvořily stále pouze již značně zastaralé vozy Škoda 14 Tr a 15 Tr z období trolejbusového rozvoje ve městě na začátku 90. let. Tyto staré a vysokopodlažní vozy přestávaly splňovat podmínky stále náročnějších cestujících a tak bylo město Teplice postaveno před rozhodnutí, zda zahájit masivní obnovu vozového parku nebo trolejbusový provoz ve městě postupně utlumovat a nahrazovat jej levnějšími autobusy. Zdálo by se jako hloupost rušit něco, co bylo za velkého úsilí v předchozích desítkách let budováno. Některé z nejnovějších úseků za sebou neměly ani 10 let provozu. Skupina, která prosazovala zrušení trolejbusů, však byla natolik početná, že město Teplice si nechalo zpracovat studii, kolik finančních prostředků by obnášelo zrušení kompletní trolejbusové infrastruktury. Tato částka však byla tak astronomická, že se jevilo výhodnější trolejbusy ve městě zachovat a pokoušet se o další rozvoj. V roce 2006 padlo po četných debatách Zastupitelstva města Teplice konečné rozhodnutí – trolejbusy v Teplicích zůstanou zachovány a fanoušci těchto dopravních prostředků si tak mohli oddechnout. Ještě v témže roce se podařilo uskutečnit nákup dvou standardních nízkopodlažních trolejbusů, které nejen že odstartovaly výraznou modernizaci vozového parku, ale také ukázaly Tepličanům, jak vypadá moderní trolejbus. V letech 2007 až 2011 se nakoupilo dalších 11 standardních a 8 velkokapacitních trolejbusů. Teplický trolejbusový vozový park se tak stal jedním z nejmodernějších v České republice. Tak, jako se dařilo obnovovat vozový park, se bohužel nedařilo dostavět žádný další úsek trolejbusových tratí. Jedinými změnami od roku 1997 v trolejové síti byly výstavby dvou kruhových objezdů, v Trnovanech (rok 2008) a u nemocnice (rok 2010). Naopak došlo k omezení některých koncových úseků trolejové sítě…od roku 2002 je bez pravidelného provozu úsek na točnu Zemská, který v roce 2008 následoval krátký úsek do točny Břízky/V Břízkách. Zatímco točna Břízky/V Břízkách se od letošního září dočkala znovuzprovoznění, točnu Zemská šťastný konec nečeká. V nejbližších letech dojde k jejímu snesení, včetně přilehlého úseku po ulici Jana Koziny. V roce 2013 začínaly okolo teplických trolejbusů vyvstávat otázky, jestli by vzhledem k velké hustotě trolejové sítě nebylo vhodné postupně nahradit klasické autobusy, které obsluhují okrajové části města tzv. parciálními trolejbusy, které jsou vybaveny pomocnými trakčními bateriemi pro jízdu mimo trolejové vedení. V létě roku 2014 se pak ve spolupráci s plzeňskou Škodou Electric podařilo uspořádat prezentační jízdu takovéhoto trolejbusu z Benešova náměstí do Hudcova a zpět, s vozem určeným pro španělské město Castellon. Následně se myšlenka na pořízení takovýchto vozidel nakrátko odmlčela a do popředí se dostala opět v průběhu roku 2016, kdy bylo učiněno rozhodnutí o nákupu první série těchto vozidel. Po vysoutěžení dodavatele došlo v závěru měsíce června letošního roku k dodávce prvních pěti kusů parciálních trolejbusů, které jsou od září nasazeny na linkách 104, 106, 113 a 114.

Do Hudcova a ještě dál (budoucnost)

Klikněte zde a dozvíte se více

…jaká bude budoucnost trolejbusů v Teplicích v horizontu následujících 5 až 10 let? Statutární město Teplice, jako vlastník veškeré trolejbusové infrastruktury i trolejbusů samotných, učinilo v minulém roce hned dvě strategická rozhodnutí, která se týkala budoucnosti trolejbusů… Prvním z nich bylo stanovení cíle provozovat do roku 2023 kompletně bezemisní městskou hromadnou dopravu, a to za pomoci jak klasických, tak zejména parciálních trolejbusů. Pořízení první pětice těchto vozidel již bylo uskutečněno a od září letošního roku se s nimi můžete setkat na linkách přes Valy a do Hudcova. Pokud se provoz těchto vozidel v následujících měsících osvědčí, plánuje statutární město Teplice v následujících čtyřech letech pořídit ještě 10 obdobných vozidel (ve dvou sériích po pěti kusech), která budou znamenat definitivní konec autobusů na linkách městské hromadné dopravy v Teplicích. Teplice by se tak, na minimálně několik let, staly největším městem v České republice provozujícím lokálně bezemisní městskou hromadnou dopravu. I přesto, že parciální trolejbusy jako takové dokáží nahradit stavbu kilometrů trolejbusové dráhy, jejíž výstavba je velmi nákladnou záležitostí, nelze o nich říci, že jsou všespásné. Pro jejich správné fungování je nutné dodržovat poměr úseků jízdy pod trolejovým vedením a mimo něj, a to v poměru zhruba 2/1 (pod/mimo trolejové vedení). Z tohoto důvodu, byť je trolejbusová síť teplických trolejbusů s ohledem na velikost města velmi hustá a rozsáhlá, se statutární město Teplice rozhodlo dobudovat zřejmě poslední úseky nových trolejbusových tratí, které tak zlepší podmínky pro možnost provozování parciálních trolejbusů na všech linkách místo autobusů a zároveň doplní celistvost celé trolejbusové sítě. Již v roce 2017 tak byla započata projektová příprava na výstavbu nových trolejbusových tratí, zejména v oblasti Trnovan, a to v úsecích Emílie Dvořákové – Stanová – Jana Koziny – Přítkovská, Přítkovská – Obránců míru – Maršovská – Jana Koziny – Bohosudovská – Přítkovská a krátké propojky v lázeňské části Šanova mezi ulicemi U Nových lázní a Jankovcova. V rámci tohoto projektu bude kompletně modernizována i největší teplická trolejbusová měnírna v Riegrově ulici, která, se svou technologií z roku 1987 a špatným technickým stavem samotné budovy, tvoří největší hrozbu z provozního hlediska trolejbusů. Projektová příprava by měla být dokončena v první polovině roku 2019 a samotné realizační práce by mohly započnout již v roce 2020. Kompletní dokončení všech zmíněných akcí se očekává do poloviny roku 2023. Kromě těchto velkých plánů pokračuje statutární město Teplice, ve spolupráci se smluvním dopravcem ARRIVA CITY s.r.o., na rozsáhlé modernizaci stávajícího trolejového vedení a nezapomíná ani na obnovu vozového parku klasických trolejbusů pro zachování nízkého průměrného stáří vozového parku trolejbusů a pohodlí pro cestující. Vše o teplických trolejbusech se dozvíte již tuto sobotu 15. září na akci Oslavy 66 let trolejbusů v Teplicích, na kterou jste srdečně zváni. Akce se uskuteční od 10 do 17 hodin a jsou pro vás připraveny vyhlídkové jízdy historickými i současnými trolejbusy po celých Teplicích zdarma, výstava trolejbusů a ostatní techniky, prohlídka opravárenských dílen, expozice součástí trolejového vedení a hlavně mnoho zábavy pro děti i dospělé, včetně soutěží o hodnotné ceny. Celá akce bude zakončena spanilou jízdou všech zúčastněných trolejbusů z vozovny do centra města. Bližší informace o akci se dozvíte na webových stránkách města Teplice (www.teplice.cz) nebo webových stránkách dopravce ARRIVA CITY s.r.o. (www.arriva.cz).